Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

A. Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

Cách thành lập thì quá khứ tiếp diễn

Past Continuous là thì quá khứ tiếp diễn.

Thì quá khứ tiếp diễn được thành lập với cấu trúc:

was/were + V-ing

Ví dụ:

 
- They were playing tennis at 10 yesterday.
Lúc 10 gi ngày hôm qua h đang chơi tenis.

B. Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

Chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) để nói ai đang làm gì ở một thời điểm nào đó thuộc quá khứ.

Ví dụ:

 
- This time last year I was living in Brazil.
Thi gian này năm ngoái tôi đang sng  Brazil.

- What were you doing at 10 o'clock last night?
Tối hôm qua lúc 10 giờ anh đang làm gì?

Chúng ta thường dùng quá khứ tiếp diễnquá khứ đơn với nhau để nói một điều gì đó đã xảy ra giữa một điều khác.

Ví dụ:

 
- Tom burnt his hand when he was cooking the dinner.
Tom làm bng tay khi đang nu ba ăn ti.

- I saw Jim in the park. He was sitting on the grass and reading a book.
Tôi trông thy Jim trong công viên. Anh ta đang ngi trên c và đọc mt 
cun sách.

- It was raining when I got up.
Khi tôi thc dy tri đang mưa.

- While I was working in the garden, I hurt my back.
Tôi đau lưng trong khi tôi đang làm vic trong vườn.

Nhưng để nói một điều xảy ra sau một điều khác chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Xét ví dụ sau:

 
- Yesterday evening Tom was having a bath when the phone rang. He got out 
of the bath and answered the phone.
Chiu hôm qua Tom đang tm thì đin thoi reo. Anh ta nhy b ra và tr li 
đin thoi.

Phân biệt thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn

Để hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa quá khứ tiếp diễnquá khứ đơn bạn hãy so sánh hai trường hợp sau:

 
- When Tom arrived, we were having dinner.
Khi Tom đến chúng tôi đang ăn ti.
--> (Có nghĩa là chúng tôi đã bt đầu ăn trước khi Tom đến và khi anh ta đến 
chúng tôi vn đang ăn.)

- When Tom arrived, we had dinner.
Khi Tom đến chúng tôi đã ăn ti.
--> (Có nghĩa là Tom đến và sau đó chúng tôi ăn ti.)