Tiếng Hàn

Tiếng Hàn

Học tiếng hàn sơ cấp Quyển sách đó dường như rất khó  그 책은 너무 어려운 것 같아요 Phát âm (발음): 못 읽었어요[몬닐거써요] 짧고[짤꼬] 짧은[짤븐] Ngữ pháp (문법): ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Đừng cúp máy mà hãy đợi 끊지 말고 기다리세요 Hội thoại (회화) : 다나카 : 여보세요. 거기 김펄수 씨닙이지요 ? 아주머니 : 아닌데요. 몇 번에 걸었어요 ? ...
0

Học tiếng hàn không hề khó một chút nào, Thật vậy sau nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và ôn luyện thi tiếng hàn cho ...
0

Học tiếng hàn cách nói Vì bị cảm nên vắng mặt 감기 때문에 결석했어요 Hội thoại (대회) : 선생님 : 자 모두 자리에 앉을까요 ? 누가 아직 안 홨어요 ? 학생 ...
0

Tôi học tiếng hàn quốc Trong bài này này chúng ta học một số động để nói với ai đó rằng tôi đang làm gì.   Từ mới: ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp cách hỏi gia đình bạn có mấy người ? 가족이 몇 명이세요? Hội thoại (회화) : A : 가족이 몇 명이세요? Gia đình bạn ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp: cách hỏi tối mai bạn có bận không? 내일 저녁에 바쁘세요? Hội thoại (회화) : A : 내일 저녁에 바쁘세요? Tối mai bạn có bận ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp chủ đề Đi xe bus ! 버스를 탑시다   Hội thoại (회화) : 영숙이와 윌슨은 홍 선생님을 만나려고 합니다. Wilson và Yeongsook định gặp thầy ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Đi nhanh nào 어서 갑시다 Hội thoại (회화) : A : 어서  갑시다. 시간이 없어요. Đi nhanh nào! Không có thời gian đâu. ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Anh chị dùng gì ? 뭘 드릴까요? Hội thoại (회화) : A : 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드릴까요? Xin mời vào. Mời ngồi ở ...
0