Học tiếng hàn sơ cấp

Học tiếng hàn sơ cấp

Số điện thoại của bạn là số mấy Trong bài này chúng ta sẽ học số đếm, cách hỏi số điện thoại, số nhà, ngày, tháng.Trong bài này ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Đó có phải nhà thầy Kim không ạ? 거기 김 선생님 댁입니까? Hội thoại (회화) : A : 여보세요. 거기 김 선생님 댁입니까? Alô, Đó có ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Hôm qua bạn đã làm gì? 어제 무엇을 했어요?  Hội thoại (회화) : A : 어제 무엇을 했어요? Hôm qua bạn đã làm gì? B ...
0

 Học tiếng hàn sơ cấp Bạn từ đâu đến ? 오셨어요? I. Hội thoại (회화) : A : 마리 씨는 어디에서 오셨어요? Marry từ đâu đến vậy? B : 저는 프랑스에서 ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Hỏi về quốc tịch trong tiếng hàn Trong bài này chúng ta học cách hỏi quốc tịch của một ai đó Từ ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Hôm nay là thứ mấy? 오늘은 무슨 요일입니까 ? Hội thoại (회화) : A : 오늘은 무슨 요일입니까? Hôm nay là thứ mấy? B : 오늘은 목요일입니다. Hôm ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Hôm nay thời tiết như thế nào? 오늘은 날씨가 어떻습니까? 1 Hội thoại (회화) : A : 오늘은 날씨가 어떻습니까? Hôm nay thời tiết thế nào? ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : bạn đi ăn nhà hàng à ?  식당에 가십니까? Hội thoại (회화) : A : 윌슨 씨, 어디에 가십니까? Wilson, anh đi đâu đấy? ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Đây là đâu ạ ? 여기는 어디입니까? I . Hội thoại (회화) : A : 여기는 어디입니까? Đây là đâu ạ? B : 여기는 서울대학교입니다. Đây ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Cái này là đồng hồ phải không? 이것은 시계입니까? Hội thoại(회화) : A : 이것은시계입니까? Đây là đồng hồ phải không? B : 네, 시계입니다. Vâng, ...
0