Tiếng anh

Tiếng anh

A. Cách sử dụng Also và Too trong tiếng Anh Cả also và too đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng ...
0

A. Câu hỏi ngắn trong tiếng Anh Short Question tức là câu hỏi ngắn. Những câu hỏi ngắn thường chỉ gồm có chủ từ và trợ động từ ...
0

A. Câu tường thuật trong tiếng Anh Reported Speech là câu tường thuật lại một lời nói của ai đó. Đôi khi chúng ta cần tường thuật lại ...
0

A. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Cách thành lập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Continuous là thì hiện tại ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh

A. Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh Cách thành lập thì quá khứ tiếp diễn Past Continuous là thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh

A. Danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh Bạn so sánh hai câu sau: - Reading newspaper, I hear a big noise. Đang đọc báo, tôi nghe một ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Danh động từ trong tiếng Anh

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu Mệnh đề -ing trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh còn có một loại mệnh đề tương tự đó là mệnh đề ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Mệnh đề -ed trong tiếng Anh

A. Mệnh đề – ing trong tiếng Anh Bạn xét ví dụ: - Feeling tired, I went to bed early. Cảm thấy mệt, tôi đã đi ngủ sớm. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Mệnh đề -ing trong tiếng Anh

A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm ...
0

A. Câu bị động (Passive Voice) trong tiếng Anh Passive Voice là thể bị động hay bị động cách. Tất cả các câu mà chúng ta đã viết ...
0