Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

more and more trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Cấu trúc more and more… trong tiếng Anh Chúng ta có thể dùng hai từ so sánh hơn cùng nhau để chỉ mức độ mỗi lúc một ...
0
Phân biệt Older và Elder trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu về so sánh hơn và cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh. Trong chương này, mình trình bày cách ...
0
So sánh hơn trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

Chúng ta sử dụng các cấp độ so sánh với các tính từ và trạng từ. A. Cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh Để thành ...
0
Cấu trúc the same as trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

Ngoài cách diễn đạt as…as để diễn đạt so sánh bằng, bạn có thể sử dụng cấu trúc the same as … như dưới đây. A. Cấu trúc ...
0
So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần
Ngữ pháp tiếng anh

Chương bài học trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh bằng và không bằng trong tiếng anh. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách ...
0
So sánh bằng trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. So sánh bằng trong tiếng Anh Cấu trúc as…as được sử dụng để so sánh bằng. Ví dụ: - Henry is rich. He is richer than Arthur. ...
0
Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là Present Perfect. Thì hiện tại hoàn thành được thành lập ...
0
Giới từ trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Giới từ trong tiếng Anh Giới từ trong tiếng Anh gọi là Preposition. Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ ...
0
Đại từ phản thân trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Đại từ phản thân trong tiếng Anh Chúng ta dùng Đại từ phản thân (Reflexive Pronoun) khi chủ từ và túc từ cùng chỉ một đối tượng. ...
0
Câu hỏi phủ định trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh Thì quá khứ đơn là Simple Past. Để viết câu ở dạng thì quá khứ đơn, chúng ta cần chia ...
0