Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

A. Cách hình thành so sánh cực cấp trong tiếng Anh Superlative là thể so sánh cực cấp của tính từ và trạng từ. Để thành lập thể ...
0

A. Cách sử dụng The more … The more … trong tiếng Anh Chúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh hơn ...
0

A. Cấu trúc more and more… trong tiếng Anh Chúng ta có thể dùng hai từ so sánh hơn cùng nhau để chỉ mức độ mỗi lúc một ...
0

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu về so sánh hơn và cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh. Trong chương này, mình trình bày cách ...
0

Chúng ta sử dụng các cấp độ so sánh với các tính từ và trạng từ. A. Cách hình thành so sánh hơn trong tiếng Anh Để thành ...
0

Ngoài cách diễn đạt as…as để diễn đạt so sánh bằng, bạn có thể sử dụng cấu trúc the same as … như dưới đây. A. Cấu trúc ...
0

Chương bài học trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh bằng và không bằng trong tiếng anh. Trong bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cách ...
0

A. So sánh bằng trong tiếng Anh Cấu trúc as…as được sử dụng để so sánh bằng. Ví dụ: - Henry is rich. He is richer than Arthur. ...
0

A. Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh là Present Perfect. Thì hiện tại hoàn thành được thành lập ...
0

A. Giới từ trong tiếng Anh Giới từ trong tiếng Anh gọi là Preposition. Giới từ là những từ đi với danh từ hay một giả danh từ ...
0