Học tiếng hàn sơ cấp

Học tiếng hàn sơ cấp

I. Hội thoại (회화) : 앙리는 우체국에 갑니다. 고향 친구에게 쓴 편지를 부치려고 합니다. 또 며칠 전에 산 책을 동생에게 보내 주려고 합니다. 앙리 : 이것을 모두 프랑스에 ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Tôi định đi nhà sách Đệ Nhất thì đi như thế nào ? 제일서점에 가려면 어떻게 해야 돼요? Phát âm ( 발음 ) : 1.곧장[곧짱] 2.왼쪽[왼쪽/웬쪽] Ngữ ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Sẽ làm bánh Songpyeon ở nhà 집에서 송편이나 만들까 해요. Hội thoại (회화): 미치코: 모레가 추석인데 지연 씨는 뭐 할 거예요? Michiko : Ngày mốt là ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp : Cách nói tìm nhà khó phải không trong tiếng hàn !   집 찾기 어려웠지요? Phát âm (발음): 1.꽃을[꼬츨] 2.놓으면 [노으면] Ngữ pháp (문법): 1/ V-기(가) A : động ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Chưa thể nói chuyện dài được  아직도 이야기를 길게 못 해요 Phát âm (발음) : 1.꽤[꽤/꿰] 2.정확하군요[정화카구뇨] 3.그렇게[그러케] 이렇게[이러케] 저렇게[저러케] Ngữ pháp (문법) : A-게: trạng ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp các nói Buổi sáng đầu năm phải ăn Tteokguk 설날 아침에는 떡국을 먹어야 돼요 Phát âm (발음): 1.설날[설랄] 2.별일 없으면[별리럽쓰면] 3.끓일 줄 알아료[끄릴쭈라라요] Ngữ pháp (문법) : ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Tôi đến để đăng ký lớp học tiếng Hàn 한국어반 등록을 하려고 왔어요 Phát âm (발음) : 1.어학연구소[어항년구소] 2.등록[등녹] 등록금[등녹끔] 3.생년월일[생녀눠릴] Ngữ pháp (문법) : V-(으)려고 V  : ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Có biết lớp học ở đâu không ạ ? 교실이 어디인지 아세요? Phát âm (발음): 1.뵙겠습니다[뵙껟씀니다] Ngữ pháp (문법): N1이/가 아니고 N2이다: không phải N1 mà ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Bạn biết đọc chữ Hàn không ? 한글을 읽을 줄 알아요? I .  Hội thoại (회화 ): 앙리 : 한겨레 신문 있습니까 ? 아저씨 : 여기 있습니다. 앙리 ...
0

Học tiếng hàn sơ cấp Đây là chợ lớn nhất Seoul 서울에서 제일 큰 시장이에요 Phát âm (발음): 1.많군요[만쿠뇨] 2.값도[갑또] Ngữ pháp (문법): N에서 제일/가장 A : ….nhất, vô cùng (so sánh ...
0