Mệnh đề -ing trong tiếng Anh

A. Mệnh đề – ing trong tiếng Anh

Bạn xét ví dụ:

 
- Feeling tired, I went to bed early.
Cm thy mt, tôi đã đi ng sm.

Trong câu trên:

 • I went to bed early là mệnh đề chính (main clause)
 • Feeling tired là mệnh đề -ing (hay -ing clause).

Chúng ta sử dụng Mệnh đề -ing trong các trường hợp sau:

 • Sử dụng mệnh đề -ing (-ing clause) khi nói đến hai điều xảy ra đồng thời: chúng ta có thể dùng -ing cho một trong hai động từ diễn tả hai hành động đó. Ví dụ:
   
  - She was sitting in a chair reading a book.
  Cô ta đang ngi trên ghế đọc sách.
  
  - I ran out of the house shouting.
  Tôi chy ra khi nhà hét lên.
 • Chúng ta cũng có thể sử dụng mệnh đề -ing khi một hành động xảy ra trong suốt thời gian một hành động khác đang xảy ra. Dùng -ing cho hành động dài hơn. Trong trường hợp này, -ing đã thay thế cho từ nối while (trong khi) hoặc when (khi).
   
  - Jim hurt his arm playing tennis. (= while he was playing tennis)
  Jim đau tay khi chơi tennis.
  
  - I cut myself shaving. (= while I was shaving)
  Tôi ct phi mình khi đang co râu.

  Cũng có thể dùng -ing khi có mặt while hoặc when.

   
  - Jim hurt his arm while playing tennis.
  - Be careful when crossing the road.
  Hãy cn thn lúc băng qua đường.
 • Khi một hành động xảy ra trước một hành động khác, ta có thể dùng having + Quá khứ phân từ (past participle) cho hành động xảy ra trước.
   
  - Having found a hotel, they looked for somewhere to have dinner.
  Đã tìm thy mt khách sn, h tìm ch để ăn ti.
  
  - Having finished our work, we went home.
  Đã làm xong công vic, chúng tôi v nhà.

  Cũng có thể dùng after (sau khi) với -ing trong trường hợp này. Ví dụ:

   
  - After finishing our work, we went home.
  Sau khi làm xong vic, chúng tôi v nhà.

  Nếu hành động sau xảy ra tức thì ngay sau hành động đầu, bạn có thể dùng đơn giản mệnh đề -ing không nhất thiết phải dùng having.

   
  - Taking a key out of his pocket, he opened the door.
  Ly chìa khóa ra khi túi, anh ta m ca.

  Cấu trúc này thường được dùng nhất là trong văn viết tiếng Anh.

 • Mệnh đề -ing còn được dùng để giải thích thêm một điều gì cho mệnh đề chính.
   
  - Feeling tired, I went to bed early. (= because I felt tired.)
  Cm thy mt, tôi đi ng sm. 	(= bi vì tôi thy mt)
  
  - Having already seen the film twice, I don't want to go to the cinema.
  Đã xem bộ phim hai lần rồi tôi không muốn đi xem phim.

  Cấu trúc này thường dùng trong văn viết hơn là văn nói.

 • Mệnh đề -ing còn được dùng với tính cách như một mệnh đề quan hệ trong câu.
   
  - Do you know the girl talking to Tom?
  	(Anh có biết cô gái đang nói chuyn vi Tom không?

  Chúng ta dùng mệnh đề -ing như thế này trong trường hợp nói ai đang làm gì (is doing hoặc was doing) trong một thời điểm riêng biệt.

  Bạn xem xét kỹ các ví dụ sau:

   
  - I was woken by a bell ringing.
  Tôi b đánh thc bi mt tiếng chuông reo.
  
  - Who was that man standing outside?
  Gã đàn ông đang đứng ngoài đó là ai vy?
  
  - Can you hear someone singing?
  Anh có nghe ai đang hát không?

  Như vậy mệnh đề -ing chỉ đóng vai trò mệnh đề quan hệ khi mệnh đề này chỉ một hành động đang tiếp diễn.

 • Khi nói đến đồ vật, chúng ta cũng có thể dùng mệnh đề -ing cho các đặc điểm nổi bật của nó, điều mà lúc nào cũng vậy chứ không phải trong một thời điểm riêng biệt nào đó. Trong trường hợp này không nên dịch là đang…
   
  - The road joining the two villages is very narrow.
  Con đường ni hai làng rt hp.
  
  - I live in a room overlooking the garden.
  Tôi sng trong mt căn phòng trông xung vườn.

Chúng ta cũng thường dùng mệnh đề -ingmệnh đề -ed sau there is/there was,…

Ví dụ:

 
- Is there anybody waiting to see me?
Có ai đang đợi gp tôi không?

- There were some children swimming in the river.
Có vài đứa tr đang bơi dưới sông.