Mệnh đề -ed trong tiếng Anh

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu Mệnh đề -ing trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh còn có một loại mệnh đề tương tự đó là mệnh đề -ed. Để tìm hiểu rõ hơn về mệnh đề này, mời bạn tham khảo thêm chương trước.

A. Mệnh đề -ed trong tiếng Anh

Mệnh đề -ed (hay -ed clause) cũng được sử dụng như mệnh đề -ing (-ing clause) nhưng có nghĩa bị động. Động từ dùng trong mệnh đề -ed này là ở dạng Quá khứ phân từ (Past Participle).

Ví dụ:

 
- The man injured in the accident was taken to hospital.
Người đàn ông b thương trong tai nn được đưa ti bnh vin.

- None of the people invited to the party can come.
Không có ai được mi d tic đến được cả.

- The money stolen in that day was never found.
S tin b mt trong ngày hôm đó không bao gi được tìm thy.

- Most of the goods made in this factory are exported.
Hu hết hàng hóa làm trong nhà máy này đều được xut khu.

Chúng ta cũng thường dùng mệnh đề -ingmệnh đề -ed sau there is/there was,…

Ví dụ:

 
- Is there anybody waiting to see me?
Có ai đang đợi gp tôi không?

- There were some children swimming in the river.
Có vài đứa tr đang bơi dưới sông.