Học phân số trong tiếng Anh

A. Phân số trong tiếng Anh

Cách viết và đọc phân số thông thường

  • Tử số (numerator) được viết bằng số đếm; mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự.

    1 = onetenth 10 1 = onefifth 5

  • Nếu tử số là số nhiều (lớn hơn 1) thì mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều.

    5 = fiveeighths 8 2 = twosevenths 7

  • Nếu phân số có một số nguyên trước nó (hỗn số) ta thêm and trước khi viết phân số:

    3 8 = three and fiveeighths 5

Một số phân số đặc biệt

1 = a half 2 1 = a quarter = a fourth 4 3 = three quarter 4

Một số cách sử dụng phân số đặc biệt

This cake is only half as big as that one. Cái bánh này ch ln bng na cái kia. My house is threequarters the height of the tree. Nhà tôi ch cao bng 3/4 cái cây. The glass is a third full of water. Cái ly đầy 1/3 nước. I couldn‘t finish the race. I ran only two-thirds of the distance. Tôi không thể chạy đến cùng cuộc đua. Tôi chỉ chạy nổi 2/3 đoạn đường.