Cấu trúc the more …, the more … trong tiếng Anh

A. Cách sử dụng The more … The more … trong tiếng Anh

Chúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh hơn để nói lên một điều gì đó tùy thuộc vào một điều khác.

Ví dụ:

 
- 'What time shall we leave?' 'The sooner the better.'
My gi chúng ta đi? Càng sm càng tt.

- 'What size box do you want?' 'The bigger the better.'
Anh thích c hp nào? Càng ln càng tt.

- The warmer the weather, the better I feel.
Thi tiết càng m tôi càng thy d chu hơn.

- The earlier we leave, the sooner we will arrive.
Chúng ta đi càng sm chúng ta càng đến nơi sm.

- The more expensive the hotel is, the better the service is.
Khách sn càng đắt tin phc v càng tt.

- The more you have, the more you want.
Anh càng có nhiu anh li càng mun nhiu.

B. Lưu ý

Sau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.

Bạn so sánh các câu sau:

 
- You are taller than I am.
You are taller me.
Bn cao hơn tôi.

- They have more money than we have.
They have more money than us.
H có nhiu tin hơn chúng tôi.

- I can't run as fast as he can.
I can't run as fast as him.
Tôi không th chy nhanh bng anh ta được.