Câu hỏi với Which, What, Why trong tiếng Anh

A. Câu hỏi với WHICH, WHAT trong tiếng Anh

 • WhatWhich đều có nghĩa chung là “cái gì, cái nào“. Tuy vậy Which có một số giới hạn. Người nghe phải chọn trong giới hạn ấy để trả lời. Câu hỏi với What thì không có giới hạn. Người nghe có quyền trả lời theo ý thích của mình. Ví dụ:

  What do you often have for breakfast? Bn thường ăn đim tâm bng gì? Which will you have, tea or coffee? Anh mun dùng gì, trà hay cà phê?

 • WhatWhich còn có thể là một tính từ nghi vấn. Khi sử dụng tính từ nghi vấn phải dùng với một danh từ. Cách dùng giống như trường hợp whose nêu trên.

  What colour do you like? Bn thích màu gì? Which way to the station, please? Cho hi đường nào đi đến ga ạ?

 • Which có thể dùng để nói về người. Khi ấy nó có nghĩa “người nào, ai“:

  Which of you can‘t do this exercise? Em nào (trong số các em) không làm được bài tập này? – Which boys can answer all the questions? Những cậu nào có thể trả lời tất cả các câu hỏi?

 • Lưu ý rằng trong văn nói có một số mẫu câu khó phân biệt trong tiếng Việt:

  “Who is that man?” “He’s Mr. John Barnes.” (Hi v tên) “What is he?” “He’s a teacher.” (Hi v ngh nghip) “What is he like?” “He’s tall, dark, and handsome.” (Hi v dáng dp) “What’s he like as a pianist?” “Oh, he’s not very good.” (Hi v công vic làm) I don‘t know who or what he is; and I don’t care. Tôi chng biết ông ta là ai hay ông ta làm ngh gì và tôi cũng chng quan tâm.

B. Câu hỏi với WHY trong tiếng Anh

Why được sử dụng để hỏi về lý do. Với câu hỏi có why thì chúng ta có thể sử dụng because (vì, bởi vì) để trả lời.

 
- Why do you like computer? Because it's very wonderful.
Tại sao anh thích máy tính? Bởi vì nó rất tuyệt vời.

- Why does he go to his office late? Because he gets up late.
Tạo sao anh ta đến cơ quan trễ? Vì anh ta dậy trễ.