Blog

Carry forward là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Carry forward là gì?

Carry forwardThực hiện chuyển tiếp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Carry forward – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số dư tài khoản từ các kỳ kế toán trước, chuyển sang như số dư tài khoản mở cho một kỳ kế toán mới.

Definition – What does Carry forward mean

Closing account balance from the previous accounting period, carried over as the opening account balance for a new accounting period.

Source: Carry forward là gì? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *