Cách viết thời gian trong tiếng Anh

A. Cách viết Thời gian trong tiếng Anh

Để hỏi về thời gian, chúng ta sử dụng câu hỏi:

What time is it? My gi ri?

hay hiện nay người ta cũng thường dùng câu hỏi này:

What‘s the time? Mấy giờ rồi?

Để nói về thời gian ta dùng các cách nói sau:

 • Người ta dùng it để nói đến giờ giấc.
 • Nếu chỉ nói đến giờ không có phút ta dùng o’clock hoặc có thể chỉ cần viết số.

  – It’s five o’clock. 5 giờ rồi. – He usually gets up at five. Anh ấy thường dậy lúc năm giờ.

 • Nếu nói đến giờ lẫn phút ta dùng:
  • past nếu muốn nói phút hơn
  • to nếu muốn nói kém

  Ví dụ:

  It‘s five past two now. Bây giờ là hai giờ năm phút. – It’s five to two now. Bây gi là hai gi kém năm.

Các từ sau được dùng để nói về thời gian:

 
hour  : gi
minute : phút
second : giây