Cách sử dụng How much, How many trong tiếng Anh

A. Cách sử dụng How much, How many trong tiếng Anh

How manyHow much là từ hỏi được dùng với cấu trúc there + to be, có nghĩa là bao nhiêu.

Cách thành lập câu hỏi với How manyHow much là:

How many + Danh từ đếm được + be + there + … ?

hoặc

How much + Danh từ không đếm được + be + there + … ?

Ví dụ:

How many books are there on the table? Có bao nhiêu quyn sách trên bàn? How much milk is there in this bottle? Có bao nhiêu sa trong cái chai này?

B. Cách sử dụng HAVE trong tiếng Anh

 • To have là một trợ động từ (Auxiliary Verb) có nghĩa là .
 • Khi sử dụng nghĩa với một chủ từ ta dùng have chứ không sử dụng there + be.
 • Have được viết thành has khi dùng với chủ từ ngôi thứ ba số ít.

I have many books. Tôi có nhiu sách. He has a house. Anh ta có mt căn nhà.

Để lập thành câu phủ định và nghi vấn ta cũng thêm not sau have hoặc chuyển have lên đầu câu.

Ví dụ:

Câu ph định: I haven‘t any book. Tôi không có quyển sách nào. Câu nghi vấn: – Have you any books? Anh có quyển sách nào không?

Nhưng thường thì người ta hay sử dụng trợ động từ do hơn:

I don‘t have any book. – I don’t have any book.

Khi dùng trong câu phủ định với một danh từ đếm được, người ta có khuynh hướng dùng have no hơn là have not.

I have no money. Tôi không có tin. (Để ý trong câu này không có mo từ)

Cách viết tắt của have:

 
have not   viết tt thành   haven't
has not             hasn't
I have              I've
You have             You've
He has              He's
She has             She's
...