Các mùa trong tiếng Anh

A. Các Mùa trong tiếng Anh

Tiếng Anh có cách diễn đạt để chỉ 4 mùa, đó là:

Spring : Mùa xuân Summer : Mùa hè Autumn : Mùa thu Winter : Mùa đông Người M dùng ch Fall thay cho Autumn khi nói v mùa thu. (có th là do mùa thu lá rơi nhiu !!!)

Khi nói về mùa nào, chúng ta sử dụng giới từ in. Ví dụ:

 
- It always snows in winter here.
 đây vào mùa đông luôn có tuyết rơi.