Bài 7 : Tiếng Hàn nhập môn : Patchim

Patchim

받침 (PAT CHIM) là phụ âm luôn đứng dưới của một từ. Hầu như tất cả các phụ âm đều có thể làm 받침 nhưng khi phát âm chúng chỉ đưa về 7 phụ âm cơ bản (, , , , , , ) . Xem chi tiết ở bảng sau:

bai-7-tieng-han-nhap-mon-patchim