Bài 16 học tiếng hàn sơ cấp chủ đề Đi xe bus

Học tiếng hàn sơ cấp chủ đề Đi xe bus ! 버스를 탑시다

 

  1. Hội thoại (회화) :

영숙이와 윌슨은 홍 선생님을 만나려고 합니다.

Wilson và Yeongsook định gặp thầy Hong

두 가람은 버스 정류장으로 갔습니다. Hai người đã đi đến trạm xe bus

그들은 버스카드를 두 장 샀습니다. Họ mua 2 vé xe bus

51번 버스가 왔습니다. Xe bus số 51 đã đến

두 사람은 빨리 탔습니다. 2 người nhanh chóng lên xe

그리고 서울대 입구에서 내렸습니다.

Và họ xuống ở cổng ra vào của trường đại học Seoul

  1. Từ vựng (단어) :

서울 대 = 서울 대학교 :  trường đại học Seoul

빨리 : nhanh                                               입구 : cổng ra vào

사람 : người                                               버스 카드 = Bus card : Vé xe bus

정류장 : Trạm xe                                        만나다 : gặp