Bài 15 học tiếng hàn sơ cấp Đi nhanh nào 어서 갑시다

Học tiếng hàn sơ cấp cách nói Đi nhanh nào 어서 갑시다

  1. Hội thoại (회화) :

A : 어서  갑시다. 시간이 없어요.

Đi nhanh nào! Không có thời gian đâu.

B : 어떻게 갈까요? Sẽ cùng đi như thế nào đây?

A : 지금은 길이 복잡하니까, 지하철을 탑시다.

Bây giờ đường đông lắm, mình cùng đi xe điện ngầm đi

B : 그래요. 지히철이 빠르고 좋아요. Được thôi. Xe điện nhanh và tốt

A : 우리 어디에서 내려요? Chúng ta xuống ở đâu?

B : 사당역에서 내려야 해요. Chúng ta sẽ phải xuống ở ga Sadang

  1. Từ vựng (단어) :

시간 : thời gian                           없다 : không có

지하철 : xe điện ngầm                빠르다 : nhanh

좋다 : tốt                                      지금 : bây giờ

어떻다 : như thế nào                   어디 : ở đâu (Đại từ nghi vấn)

내리다 : xuống