Bài 10 học tiếng hàn sơ cấp Hôm qua bạn đã làm gì? 어제 무엇을 했어요?

Học tiếng hàn sơ cấp Hôm qua bạn đã làm gì? 어제 무엇을 했어요?

 Hội thoại (회화) :

A : 어제 무엇을 했어요? Hôm qua bạn đã làm gì?

B : 시내에서 친구를 만났어요. Tôi gặp người bạn ở trung tâm thành phố

B : 그리고 다방에서 차를 마시고, 극장에 갔어요. Và uống trà ở quán, rồi đi xem phim

A : 무슨 영화를 보았어요? Bạn đã xem phim gì?

B : “편지”를 보았어요. Tôi đã xem phim “lá thư”

B : 음악이 아주 좋았어요. Nhạc rất hay !