Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

A. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh Cách thành lập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Present Perfect Continuous là thì hiện tại ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh
Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh Cách thành lập thì quá khứ tiếp diễn Past Continuous là thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh
Danh động từ trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Danh động từ (Gerund) trong tiếng Anh Bạn so sánh hai câu sau: - Reading newspaper, I hear a big noise. Đang đọc báo, tôi nghe một ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Danh động từ trong tiếng Anh
Mệnh đề -ed trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu Mệnh đề -ing trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh còn có một loại mệnh đề tương tự đó là mệnh đề ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Mệnh đề -ed trong tiếng Anh
cau-truc-the-more-the-more-trong-tieng-anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Mệnh đề – ing trong tiếng Anh Bạn xét ví dụ: - Feeling tired, I went to bed early. Cảm thấy mệt, tôi đã đi ngủ sớm. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Mệnh đề -ing trong tiếng Anh
Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh Relative Clause là mệnh đề quan hệ. Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm ...
0
Câu bị động trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Câu bị động (Passive Voice) trong tiếng Anh Passive Voice là thể bị động hay bị động cách. Tất cả các câu mà chúng ta đã viết ...
0
Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Câu hỏi đuôi (Question Tag) trong tiếng Anh Bạn theo dõi ví dụ sau: - It was a good film, wasn't it? Đó là một bộ phim ...
0
So sánh gấp bội và so sánh gấp nhiều lần
Ngữ pháp tiếng anh

A. Cách hình thành so sánh cực cấp trong tiếng Anh Superlative là thể so sánh cực cấp của tính từ và trạng từ. Để thành lập thể ...
0
cau-truc-the-more-the-more-trong-tieng-anh
Ngữ pháp tiếng anh

A. Cách sử dụng The more … The more … trong tiếng Anh Chúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh hơn ...
0